Chiến báo: Công Tôn Uyên – Liêu Đông

Posted: August 16, 2013 in Chiến Báo, Hướng dẫn, Ngoạ Long, Phó Bản
Tags: , , , , ,

Xem tại đây. Nếu những chiến báo bên dưới không xem được.

 

Chiến báo nước Ngô

 

Lưu đông tiên 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông tiên 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông tiên 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông tiên 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Dương tộ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Công tôn cung: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Công tôn tu: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Công tôn độ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

 

Chiến báo nước Nguy 

 

Lưu đông tiên 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông tiên 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông tiên 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông tiên 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Dương tộ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Công tôn cung: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Công tôn tu: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Công tôn độ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

 

Chiến báo nước Thục

 

Lưu đông tiên 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông tiên 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông tiên 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông tiên 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Quân đột kích 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông cơ giới 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Dương tộ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Công tôn cung: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Lưu đông chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Công tôn tu: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Công tôn độ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

 

Chúc các bạn thành công.

JetVHS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s