Vào đây nếu bạn không xem được chiến báo bên dưới.
Chiến báo nước Ngô

Quân tuần tra 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân tuần tra 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân tuần tra 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân tuần tra 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Giả phạm: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tân kỳ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Công tôn khang: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Công tôn uyên: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Quân tuần tra 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân tuần tra 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân tuần tra 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân tuần tra 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Giả phạm: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tân kỳ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Công tôn khang: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Công tôn uyên: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Quân tuần tra 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân tuần tra 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân tuần tra 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân tuần tra 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung quân chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lưu đông nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Giả phạm: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tân kỳ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Bạch mã vệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Công tôn khang: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Công tôn uyên: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s