Vào đây nếu không xem được chiến báo bên dưới.

Chiến báo nước Ngô

Thọ Xuân Thủ Thành 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngô Cương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vu Thuyên: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Cát Tinh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Thọ Xuân Thủ Thành 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngô Cương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vu Thuyên: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Cát Tinh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Thọ Xuân Thủ Thành 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngô Cương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vu Thuyên: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Cát Tinh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s