Vào đây nếu không xem được chiến báo bên dưới.

Chiến báo nước Ngô

Thi ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Thi ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Thi ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s