Vào đây nếu không xem được chiến báo bên dưới.

Chiến báo nước Ngô

Sưởng Hiệu Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Doãn Đại Mục: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Phó Hỗ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tưởng Tế: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vương Cơ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Sưởng Hiệu Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Doãn Đại Mục: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Phó Hỗ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tưởng Tế: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vương Cơ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Sưởng Hiệu Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Doãn Đại Mục: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Phó Hỗ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tưởng Tế: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vương Cơ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s