Xem tại đây. Nếu chiến báo bên dưới không xem được.

Chiến báo nước Ngô

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lý phong: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quán dịch: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hà tĩnh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lý phong: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quán dịch: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hà tĩnh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lý phong: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quán dịch: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hà tĩnh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s