Xem tại đây. Nếu không xem được chiến báo bên dưới.
Chiến báo nước Ngô

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Sướng: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Ương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ Tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Sướng: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Ương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ Tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Sướng: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Ương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ Tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s