Xem tại đây. Nếu không xem được chiến báo bên dưới.
Chiến báo nước Ngô

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Sướng: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Ương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ Tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Sướng: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Ương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ Tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trung Quân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tinh Nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Sướng: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Văn Ương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Chủ Lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ Tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Advertisements
Xem tại đây. Nếu không chạy được chiến báo bên dưới.

Chiến báo nước Ngô

Quân Đột Kích 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Đột Kích 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Đột Kích 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Đột Kích 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Cầu An: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Khiên Chiêu: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trình Võ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hạ Hầu Uy: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Quân Đột Kích 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Đột Kích 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Đột Kích 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Đột Kích 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Cầu An: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Khiên Chiêu: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trình Võ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hạ Hầu Uy: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Quân Đột Kích 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Đột Kích 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Đột Kích 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quân Đột Kích 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Tinh Anh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Cầu An: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Khiên Chiêu: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngưu Đầu Chủ Lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Trình Võ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hạ Hầu Uy: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS

 

 

Xem tại đây. Nếu chiến báo bên dưới không xem được.

Chiến báo nước Ngô

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lý phong: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quán dịch: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hà tĩnh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lý phong: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quán dịch: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hà tĩnh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Tiên Phong 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tiên Phong 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Đội quân doanh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chinh đông nhuệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Lý phong: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Quán dịch: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Chủ lực 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hà tĩnh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Hồ tuân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Vào đây nếu không xem được chiến báo bên dưới.

Chiến báo nước Ngô

Sưởng Hiệu Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Doãn Đại Mục: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Phó Hỗ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tưởng Tế: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vương Cơ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Sưởng Hiệu Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Doãn Đại Mục: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Phó Hỗ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tưởng Tế: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vương Cơ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Sưởng Hiệu Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Hiệu Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Đô Úy 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Kiêu Dũng 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Doãn Đại Mục: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Phó Hỗ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sưởng Tinh Binh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Tưởng Tế: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vương Cơ: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Vào đây nếu không xem được chiến báo bên dưới.

Chiến báo nước Ngô

Thọ Xuân Thủ Thành 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngô Cương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vu Thuyên: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Cát Tinh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Thọ Xuân Thủ Thành 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngô Cương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vu Thuyên: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Cát Tinh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Thọ Xuân Thủ Thành 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thủ Thành 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tiền 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Ngô Cương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Vu Thuyên: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thọ Xuân Thiện Chiến 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Cát Tinh: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Gia Các Đản: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS
Vào đây nếu không xem được chiến báo bên dưới.

Chiến báo nước Ngô

Thi ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Thi ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Thi ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thi ma 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Thực quỷ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Yêu ma 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS

Xem tại đây nếu không xem được chiến báo bên dưới.
Chiến báo nước Ngô

Sơn việt tuần tra 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần tra 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần tra 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần tra 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần sơn 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần sơn 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt võ tướng: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt mưu: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt sư: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt vương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Ngụy

Sơn việt tuần tra 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần tra 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần tra 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần tra 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần sơn 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần sơn 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt võ tướng: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt mưu: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt sư: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt vương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chiến báo nước Thục

Sơn việt tuần tra 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần tra 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần tra 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần tra 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tả hộ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần sơn 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt tuần sơn 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt võ tướng: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt mưu: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt thủ trại 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt sư: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |
Sơn việt vương: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 |

Chúc các bạn thành công.

JetVHS